دانشکده فیزیک

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      -
 
سمینارهای عمومی و تخصصی دانشکده فیزیک

جزوء آزمایشگاه فیزیک حالت جامد


جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

 
      -
 
·   شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی کوتاه مدت داخل و خارج کشور در سال 95

·   آیین نامه آموزشی دوره دکتری (ph.D)

·    تقویم آموزشی نیمسال اوّل تحصیلی 96-95

·    تقویم آموزشی نیمسال دوّم تحصیلی 96-95

قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی بنا به مصوبه شورای آموزشی دانشکده فیزیک مورخ 1394/06/02 فاصله زمانی تصویب پروپزال تا زمان دفاع از پروپزال  2 ماه می باشد                             

 مقرر گردیده شد برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی حداقل 2 ماه پس از تصویب پروپزال مجوز دفاع صادر گردد.  در غیر این صورت مجوز دفاع صادر نخواهد گردید.

 
پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان - دانشگاه صنعتی قم

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان - دانشگاه جهرم

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان - دانشگاه قم

 
       اخبار و رویدادها