انتخاب وب سایت:
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی > کارشناسی ارشد
دانشجویان تحصیلات تکمیلی  کارشناسی ارشد

ردیف

نام دانشجو

گرایش

1

احمدیان علی ابادی زینب

فیزیک هسته ای

2

زین العابدینی مقدم منا

فیزیک هسته ای

3

صادقی بهاره

فیزیک هسته ای

4

صمدی خوزانی محمدتقی

فیزیک هسته ای

5

مانیان سودانی محسن

فیزیک هسته ای

6

اکبری سحر

فیزیک هسته ای

7

الوندی اشیانی سمانه

فیزیک هسته ای

8

عفیفه زاده کاشانی رضوانه

فیزیک هسته ای

9

قاسمی مهدی

فیزیک هسته ای

10

کرمانی نصرآبای سمیه

فیزیک هسته ای

11

نادری مژگان

فیزیک هسته ای

12

قهاری سیدمجتبی

فیزیک هسته ای

13

معظمی قمصری مهسا

فیزیک هسته ای

14

خزلی عباس

فیزیک هسته ای

15

دیانت دار زهرا

فیزیک هسته ای

16

رستمی ده جلالی امین

فیزیک هسته ای

17

حق شناس سعیده

فیزیک هسته ای

ردیف

نام دانشجو

گرایش

1

ارژنگ ندا

فیزیک حالت جامد

2

حسینی نرگس سادات

فیزیک حالت جامد

3

عموچی فروشانی فریبا

فیزیک حالت جامد

4

محمدی مریم

فیزیک حالت جامد

5

مسعودی نیا فرشته

فیزیک حالت جامد

6

امامی عاطفه سادات

فیزیک حالت جامد

7

ترشیزی فروزان

فیزیک حالت جامد

8

رحمتی کچومثقالی سیدجلال

فیزیک حالت جامد

9

رضائی نیسیانی فاطمه

فیزیک حالت جامد

10

مظهری موسوی فاطمه

فیزیک حالت جامد

11

معارف وند محبوبه

فیزیک حالت جامد

12

صادقی زاده مژگان

فیزیک حالت جامد

13

غفوره ارانی بهرام

فیزیک حالت جامد

14

مرادی الهه

فیزیک حالت جامد

15

اکبری مهشید

فیزیک حالت جامد

16

بنی نجاریان سمیرا

فیزیک حالت جامد

17

خانی معصومه

فیزیک حالت جامد

18

عالمی علیرضا

فیزیک حالت جامد

19

غلامی رسول

فیزیک حالت جامد

20

فدایی راد الناز

فیزیک حالت جامد

21

فلسفین بهاره

فیزیک حالت جامد

22

کمالی دولت ابادی پریسا

فیزیک حالت جامد

23

نوروز سعیده

فیزیک حالت جامد

ردیف

نام دانشجو

گرایش

1

امینی کهریزسنگی علیرضا

اتمی مولکولی

2

مشهدی محمد

اتمی مولکولی

3

رضاقلی بیگی نرگس

اتمی مولکولی

4

صافی منصوره

اتمی مولکولی

5

فامیلی بیدگلی طیبه

اتمی مولکولی

6

ملکیان نسرین

اتمی مولکولی

7

سلیمیان ریزی عاطفه

اتمی مولکولی

ردیف

نام دانشجو

گرایش

1

باقری یزدابادی عباس

اتمی مولکو لیزر

2

حسینی احسان

اتمی مولکو لیزر

3

فخاری میثم

اتمی مولکو لیزر

4

کریمی مونه پریسا

اتمی مولکو لیزر

5

اوبائی فاطمه

اتمی مولکو لیزر

6

مسگری شهر مینا

اتمی مولکو لیزر

7

جاوری دانیال

اتمی مولکو لیزر

8

براتی بروجنی زهرا

اتمی مولکو لیزر

9

بصیری دهاقانی محمدجواد

اتمی مولکو لیزر

10

دوستاری زهرا

اتمی مولکو لیزر

11

رضائی فرزانه

اتمی مولکو لیزر

12

مرادی حسین

اتمی مولکو لیزر

13

دومیری گنجی محمدرضا

اتمی مولکو لیزر

14

رضائی ناهید

اتمی مولکو لیزر

15

شاکری فاطمه

اتمی مولکو لیزر

ردیف

نام دانشجو

گرایش

1

لبانی مطلق محمدعلی

فوتونیک

2

کلاهی میلاد

فوتونیک

3

بهرامی درشوری معصومه

فوتونیک

4

خدایار فریناز

فوتونیک

5

شفیعی مرتضی

فوتونیک

6

سلطانی مال خلیفه سعیده

فوتونیک

7

جمشیدکیانی محسن

فوتونیک

8

شاه حسینی نوید

فوتونیک

9

گلبان مورنانی الهام

فوتونیک

ردیف

نام دانشجو

گرایش

1

جمشیدزاده روح اله

فیزیک ذرات بنیادی

2

ابراهیمی خوراسگانی هاجر

فیزیک ذرات بنیادی

3

خدارحمی موسوی زهراالسادات

فیزیک ذرات بنیادی

4

خلاقی علیرضا

فیزیک ذرات بنیادی

5

سجادی نیا زهرا

فیزیک ذرات بنیادی

6

قلی زاده میمنت امید

فیزیک ذرات بنیادی

7

مرتضی زاده محجوبه

فیزیک ذرات بنیادی

8

میرزائی سیدمرتضی

فیزیک ذرات بنیادی

9

مارگسیان ناربه

فیزیک ذرات بنیادی

10

باقری سودرجانی رعنا

فیزیک ذرات بنیادی

11

جعفری محبوبه سادات

فیزیک ذرات بنیادی

 

 

تعداد بازديد از اين صفحه : 1658