انتخاب وب سایت:
  • سمینارهای عمومی و تخصصی دانشکده فیزیک
 
آرشیو :

دینامیک های غیر تعادلی و گذار فاز در سیستم های جفت شده قوی


درمان از طریق گیر اندازی نوترون توسط ایزوتوپ بور10

تقویت کننده­ های پالس ­های کوتاه  لیزری

 
Two Stream Instability in Elliptical Plasma Waveguides

Average Force Acted on Nano Plasma Spheres in Presence of Radiation of Point Source

 

شبیه سازی اپتیکی سلولهای خورشیدی

تکنیک ماره برای اندازه گیری­های اپتیکی

شبیه سازی الکتریکی سلولهای خورشیدی پروسکایتی


جور شدگی فاز

Stretchers & Compressors

پراکندگی نور                                                             

دلایل فعالیت نوری مواد                                            

 بررسی حالت مقید سیستم های چند کوارکی        

 انتقال جریان اسپینی در نیمه رساناهای آلی       

مستند غیاث الدین جمشید کاشانی                      

طراحی و ساخت آنتن های نور رسان تراهرتز  

دیودهای نور گسیل آلی                                      

سلول های خورشیدی آلی                                   

آزمون غیر مخرب با استفاده از امواج تراهرتز 

 
تعداد بازديد از اين صفحه : 1333