کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۷۹۷۴

دانشجویان کارشناسی ارشد  دانشکده فیزیک

دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

1

هاشمیان کربکندی نیلوفر

پروفسور مصطفی زاهدی فر

2

اسمعیلی علیرضا

پروفسور مصطفی زاهدی فر

3

طوفانی غزاله

پروفسور مصطفی زاهدی فر

4

استکی ریحانه

دکتر احمد رمضانی مقدم

5

علوی نسب اردبیلی سیدمحمدامین

دکتر احمد رمضانی مقدم

6

عباسی دریی فاطمه

دکتر احمد رمضانی مقدم

7

دیانت دار زهرا

دکتر محمد ترکیهای اصفهانی

8

جاویدپناه وحید

دکتر محمد ترکیهای اصفهانی

9

سنمار عارفه

دکتر محمد ترکیهای اصفهانی

10

ایجادی سجاد

دکتر محمد ترکیهای اصفهانی

11

سخایی عطیه

دکتر مهدی غضنفری مجرد

12

لطیفی خلیل اباد حمیدرضا

دکتر مهدی غضنفری مجرد

13

سعیدیان معصومه

دکتر احسان صادقی

14

صادقی علی

دکتر احسان صادقی

15

طاهری حسن اباد سکینه

دکتر سمیه هارونی آرانی

16

امام زاده ای سیدموسی

-

17

خاکی ارانی محمدجعفر

-

دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

1

عقیلی ملیکه

پروفسور محمد الماسی

2

تابا سیدمحمدمیلاد

دکتر بهرام خوشنویسان

3

بهادرستانی مسعود

دکتر بهرام خوشنویسان

4

پاکزاد علیرضا

دکتر ابراهیم حیدری سمیرمی

5

ازادی الهام

دکتر ابراهیم حیدری سمیرمی

6

بقائی کاشی سپیده

دکتر سیّد احسان روزمه

7

حیدری موغاری محمدرضا

دکتر روح الله فرقدان

8

نوروز سعیده

دکتر روح الله فرقدان

9

عبدی قهرودی ریحانه

دکتر روح الله فرقدان

10

هداوندمیرزائی محمد

دکتر روح الله فرقدان

11

میرعماد سیده اناهیتا

دکتر علی خیاطیان

12

رها عبدالروف

دکتر علی خیاطیان

13

فلسفین بهاره

دکتر علی خیاطیان

14

زارعی فر فائزه

دکتر علی خیاطیان

15

کمال پور فائزه

دکتر محمد اقبالی آرانی

16

بنی نجاریان سمیرا

دکتر محمد اقبالی آرانی

17

نجفی منش معصومه

دکتر محمد اقبالی آرانی

18

خانی معصومه

دکتر محمد نور محمدی

19

کمالی دولت آبادی پریسا

دکتر محمد نور محمدی

20

پارسااصل مهرداد

دکتر محمد نور محمدی

21

عالی پورهفشجانی سونیا

-

22

فدائی راد الناز

-

دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

1

فلسفین مینا

دکتر حمیدرضا زنگنه

2

رحیمی لاکه الهام

دکتر حمیدرضا زنگنه

3

فامیلی بیدگلی طیبه

دکتر عباس عبدلی آرانی

4

قنبری نوریه

دکتر عباس عبدلی آرانی

5

امینی علیرضا

دکتر سیّد محمد باقر قریشی

6

جلیلی بهرام

دکتر سیّد محمد باقر قریشی

7

مشهدی محمد

دکتر مجید ناظری نوش آبادی

8

صادقی نگار

دکتر مجید ناظری نوش آبادی

دانشجویان کارشناسی ارشد فوتونیک

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

1

گلبان مورنانی الهام

دکتر حمیدرضا زنگنه

2

خادم ورنامخواستی محبوبه

دکتر حمیدرضا زنگنه

3

جمشیدکیانی محسن

دکتر سیّد محمد باقر قریشی

4

موسویان سیدسعید

دکتر سیّد محمد باقر قریشی

5

قاضی زاده جواد

دکتر مجید ناظری نوش آبادی

6

شیبانی مهری

دکتر مجید ناظری نوش آبادی

7

شاه حسینی نوید

دکتر زینب رحمانی نوش آبادی

8

صادقی افشین

دکتر نفیسه شریفی

9

بزرگ منش افسانه

-

10

خراسانی مرجان

-

11

رضایی جندانی زهرا

-

12

زکی پور مریم

-

13

مخلص ابادی فراهانی زهرا

-

14

نظری مفرد اسیه

-

15

ابراهیمی نسب رضا

-

دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک پلاسما

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

1

زارع حسن ابادی فاطمه

دکتر بهرام جزی

2

اقبالی زهرا

دکتر عباس عبدلی آرانی

5

کدخدایی معصومه

دکتر عباس عبدلی آرانی

6

افضلی قم عطیه سادات

دکتر زینب رحمانی نوش آبادی

7

جدیری سهروفروزانی منیره

دکتر زینب رحمانی نوش آبادی

دانشجویان کارشناسی ارشد اپتیک و لیزر

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

1

اسماعیلی مهر علیرضا

-

2

رضایی نژاد مهرداد

-

5

گلشهری زهرا

-

6

محسنی میثم

-

دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

 

1

قاسم پورارانی علی اصغر

دکتر مجید منعم زاده

 

2

کاظمی ازیتا

دکتر مجید منعم زاده

 

3

فلاح نژادچهارمیلی علیرضا

دکتر رضا رمضانی آرانی

 

4

اکبری احمدمحمودی مرضیه

دکتر احسان باورساد

 

5

صاحبی فرد زهرا

دکتر سروش زمانی مقدم

 

6

بزرگی صبا

دکتر سروش زمانی مقدم

 

7

وثوقی فر امیر

دکتر فرهاد زمانی

 

8

عبدپورسوق سیده خدیجه

دکتر نرگس تعظیمی

 

9

اقایی محمدرضا

دکتر نرگس تعظیمی

 

10

مظاهری کلهرودی محمد

دکتر نرگس تعظیمی

 

11

جلالی علی

-

 

12

زارع سعید

-

 

             

 

 

Top of Form

Bottom of Form