جزوات درسی اساتید

تعداد بازدید:۲۵۷۸۵

جزوه درس آزمایشگاه حالت جامد

سئوالات انتخابی فیزیک2 قسمت اول

سئوالات انتخابی فیزیک2 قسمت دوم

جزوه درس تفسیر موضوعی قرآن دکتر امامی - ترم اول سال تحصیلی 1396-97

جزوه درس دانش خانواده دکتر امامی - ترم اول سال تحصیلی 1396-97 

نمونه سوالات آزمایشگاه فیزیک2

سئوالات انتخابی فیزیک1 قسمت اول

سئوالات انتخابی فیزیک1 قسمت دوم

سئوالات انتخابی فیزیک1 قسمت سوم

سئوالات انتخابی فیزیک1 قسمت چهارم

سئوالات انتخابی فیزیک1 قسمت پنجم

جزوه درس آزمایشگاه اپتیک

کتاب آزمایشگاه  فیزیک2 دکتر قریشی

آموزش مجازی آزمایشگاه  فیزیک2

---------------------------------------------------------

فیلم آموزشی آزمایشگاه فیزیک1

کیفیت پایین

Lib1A                  Lib1B             Lib1C            Lib2   

Lib3                     Lib4              Lib5              Lib6

Lib7                     Lib8              Lib9            Lib10

کیفیت بالا

Lib1A                   Lib1B             Lib1C            Lib2   

Lib3                     Lib4              Lib5              Lib6

Lib7                     Lib8              Lib9            Lib10

----------------------------------------------------------------

دستور کار آزمایشگاه فیزیک1

2Physic1                 3Physic1            4Physic1          5Physic1   

7Physic1                10Physic1           11Physic1       12Physic1