معاون پژوهشی دانشکده فیزیک

    دکتر عبدالعلی رمضانی
 rmzn@Kashanu.ac.ir
03155912895


پژوهشگران برگزیده و نمونه دانشکده فیزیک                         Download

اساتید نمونه آموزشی دانشکده فیزیک از سال86 تا حالا           Download

 

 

 

 

تعداد بازدید:۱۱۰۵