سمینارهای عمومی و تخصصی دانشکده فیزیک

تعداد بازدید:۴۴۴۴
 

آرشیو :

بازخورد مبتنی بر طیف سنجی نوری برای جراحی های لیزری انجام شده توسط ربات با تهاجم حداقلی

دوشنبه 98/10/09 ساعت 14 سالن کنفرانس دانشکده فیزیک

-----------------------------------------------------------------------------------------------

گارگاه آموزشی پیشرفت های اخیر در علم و فناوری مایکرویو

یکشنبه 98/10/08 ساعت 10 سالن کنفرانس دانشکده فیزیک

------------------------------------------------------------------------------------------------

تکنولوژی تابش تراهرتز در حوزه پزشکی 

دوشنبه 96/08/22 ساعت 14.30 سالن کنفرانس دانشکده فیزیک

------------------------------------------------------------------------------------------------

دورهمی فیزیک

دوشنبه 96/08/15 ساعت 16 سالن کنفرانس دانشکده فیزیک

------------------------------------------------------------------------------------------------

درمان از طریق گیر اندازی نوترون توسط ایزوتوپ 10

دوشنبه 95/12/09 ساعت 13 سالن کنفرانس دانشکده فیزیک

------------------------------------------------------------------------------------------------

تقویت کننده­ های پالس ­های کوتاه  لیزری

دوشنبه 95/10/06 ساعت 16 سالن کنفرانس دانشکده فیزیک

------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Two Stream Instability in Elliptical Plasma Waveguides

دوشنبه 95/09/22 ساعت 16 سالن کنفرانس دانشکده فیزیک

------------------------------------------------------------------------------------------------

Average Force Acted on Nano Plasma Spheres in Presence of Radiation of Point Source

دوشنبه 95/09/15 ساعت 16 سالن کنفرانس دانشکده فیزیک

------------------------------------------------------------------------------------------------

شبیه سازی الکتریکی سلولهای خورشیدی پروسکایتی 

دوشنبه 95/08/17 ساعت 16 سالن کنفرانس دانشکده فیزیک

------------------------------------------------------------------------------------------------

Plasma Spheres in Presence of Radiation of Point Source

دوشنبه 95/03/03 ساعت 14 سالن کنفرانس دانشکده فیزیک

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

stretchers & compressors

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه 95/02/27 ساعت 14 سالن کنفرانس دانشکده فیزیک

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

پراکندگی نور

دوشنبه 95/02/13 ساعت 14 سالن کنفرانس دانشکده فیزیک

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

بررسی حالت مقید سیستم های چند کوارکی

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه 95/12/24 ساعت 14 سالن کنفرانس دانشکده فیزیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

مستند غیاث الدین جمشید کاشانی

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه 94/09/30 ساعت 14 سالن کنفرانس دانشکده فیزیک

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

طراحی و ساخت آنتن های نور رسان تراهرتز

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه 94/09/23 ساعت 14 سالن کنفرانس دانشکده فیزیک

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

دیودهای نور گسیل آلی

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه 94/09/16 ساعت 14 سالن کنفرانس دانشکده فیزیک

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

سلول های خورشیدی آلی

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه 94/08/18 ساعت 14 سالن کنفرانس دانشکده فیزیک

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

آزمون غیر مخرب با استفاده از امواج تراهرتز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه 94/08/11 ساعت 14 سالن کنفرانس دانشکده فیزیک