کارکنان

تعداد بازدید:۲۸۶۳

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

1

حسین توکلی

مسئول دفتر دانشکده

03155912322

2

محمد مرشدی

مسئول آموزش

03155912326

3

محمدرضا نیکویی

کارشناس آموزش

03155912571

4

غلامرضا خادم

کارشناس سایت کامپیوتر

03155912325

5

***

تکنسین آزمایشگاه فیزیک1

03155912341

6

محمدرضا معصومی

تکنسین آزمایشگاه فیزیک2

03155912342

7

 

 

 

8

 

   

9

     

10

     

11