آزمایشگاه فیزیک پایه۲

تعداد بازدید:۶۴۶۶
 

سرپرست آزمایشگاه: دکتر سیّد محمد باقر قریشی

شماره تماس: 03155912342
mghorashi@kashanu.ac.ir
آدرس آزمایشگاه: ساختمان دانشکده فیزیک "دانشکده فیزیک"
راهروی دوم - راهروی روبروی کلاسها - ورودی راهرو اولین آزمایشگاه