آزمایشگاه آموزشی-تحقیقاتی مایکروویو

تعداد بازدید:۱۹۰۹

سرپرست آزمایشگاه: دکتر بهرام جزی

شماره تماس: 03155912346
jaziada@kashanu.ac.ir