دانشجویان در حال تحصیل

تعداد بازدید:۸۹۵۶

دانشجویان دکتری دانشکده فیزیک

ردیف

نام ونانم خانوادگی

رشته تحصیلی

استاد راهنما

1

مهدیه احمدزاده

فیزیک ماده چگال

دکتر عبدالعلی رمضانی

2

محمد عباس

فیزیک ماده چگال

دکتر عبدالعلی رمضانی

3

ناهید نیک پورپیله رود

فیزیک ماده چگال

دکتر بهرام خوشنویسان

4

سپیده سعیدپور

فیزیک ماده چگال

دکتر بهرام خوشنویسان

5

مریم صادقی

فیزیک ماده چگال

دکتر بهرام خوشنویسان

6

سمیه فتاحی

فیزیک ماده چگال

دکتر بهرام خوشنویسان

7

علیرضا مصطفائی

فیزیک ماده چگال

دکتر ابراهیم حیدری سمیرمی

8

مجید شیردل هاور

فیزیک ماده چگال

دکتر روح اله فرقدان

9

فرشته ایلدرابادی

فیزیک ماده چگال

دکتر روح اله فرقدان

10

مژگان عباسی

فیزیک ماده چگال

دکتر روح اله فرقدان

11

ریحانه عبدی قهرودی

فیزیک ماده چگال

دکتر روح اله فرقدان

12

فاطمه مظهری موسوی

فیزیک ماده چگال

دکتر روح اله فرقدان

13

محمدرضا پیرمرادیان

فیزیک ماده چگال

دکتر محمد نورمحمدی

14

مرضیه فرکیان

فیزیک ماده چگال

دکتر محمد نورمحمدی

15

مطهره طالبی فتیدهی

فیزیک هسته ای

دکتر مصطفی زاهدی فر

16

فهیمه عباسی

فیزیک هسته ای

دکتر مصطفی زاهدی فر

17

محمد علی  محمدی

فیزیک هسته ای

دکتر مصطفی زاهدی فر

18

رضا قاسمی محمدی

فیزیک هسته ای

دکتر احمد رمضانی مقدم

19

حمیرا عمادعبدالیوسفی

فیزیک هسته ای

دکتر احمد رمضانی مقدم

20

فهیمه مختاری

فیزیک هسته ای

دکتر محمد ترکیهای اصفهانی

21

مهسا معظمی قمصری

فیزیک هسته ای

دکتر محمد ترکیهای اصفهانی

22

جواد رنجبر      

فیزیک هسته ای

دکتر مهدی غضنفری مجرد

23

سیدعلیرضا قائم مقامی

فیزیک هسته ای

دکتر مهدی غضنفری مجرد

24

سیدهادی نبوی زاده چاکری

فیزیک هسته ای

دکتر احسان صادقی

25

مینا باقری خوراسگانی

فیزیک هسته ای

دکتر احسان صادقی

26

مژگان نادری

فیزیک هسته ای

دکتر احسان صادقی

27

شریفه آقامیری اصفهانی

فیزیک ذرات بنیادی

دکتر مجید منعم زاده

28

زهرا قهرمان

فیزیک ذرات بنیادی

دکتر مجید منعم زاده

29

کیانوش کارگر

فیزیک ذرات بنیادی

دکتر مجید منعم زاده

30

سیدمحمدرضا میرعباسی

فیزیک ذرات بنیادی

دکتر مجید منعم زاده

31

روح الله جمشیدزاده

فیزیک ذرات بنیادی

دکتر مجید منعم زاده

32

نازنین شیری

فیزیک ذرات بنیادی

دکتر مجید منعم زاده

33

مهتاب طلایی فاقلو

فیزیک ذرات بنیادی

دکتر رضا رمضانی آرانی

34

زینب السادات طباطبائی لطفی

فیزیک ذرات بنیادی

دکتر رضا رمضانی آرانی

35

مرتضی شاطریان

فیزیک ذرات بنیادی

دکتر رضا رمضانی آرانی

36

ابراهیم رحیمی

فیزیک ذرات بنیادی

دکتر رضا رمضانی آرانی

37

فاطمه منعمی

فیزیک ذرات بنیادی

دکتر فرهاد زمانی

38

زهره محمدی گونه

فیزیک ذرات بنیادی

دکتر فرهاد زمانی

39

سعید طالبی مطلق

فیزیک ذرات بنیادی

دکتر فرهاد زمانی

40

منیژه بت شکنان فرد

فیزیک ذرات بنیادی

دکتر احسان باورساد

41

امید قلی زاده میمنت

فیزیک ذرات بنیادی

دکتر احسان باورساد

42

هما بیات

فیزیک پلاسما

دکتر بهرام جزی

43

فاطمه خسروی

فیزیک پلاسما

دکتر بهرام جزی

44

سعیده گلهرانی دارانی

فیزیک پلاسما

دکتر بهرام جزی

45

زینب حاجی جمالی ارانی

فیزیک پلاسما

دکتر بهرام جزی

46

اصغر کرمیان

فیزیک پلاسما

دکتر بهرام جزی

47

اسدالله احمدیان

فیزیک پلاسما

دکتر بهرام جزی

48

سمانه نجاری

فیزیک اتمی ملکولی

دکتر بهرام جزی

49

زهرا بهمهء

فیزیک - اتمی و مولکولی - لیزر

دکتر حمیدرضا زنگنه

50

جواد صادقی پناه خرم آبادی

فیزیک - اتمی و مولکولی - لیزر

دکتر حمیدرضا زنگنه

51

زهرا قنواتی

فیزیک - اتمی مولکولی

دکتر حمیدرضا زنگنه

52

هانیه دالوند

فیزیک - اتمی مولکولی

دکتر حمیدرضا زنگنه

53

فتانه سادات عبداللهی

فیزیک پلاسما

دکتر عباس عبدلی آرانی

54

مدینه نژادزنگنه

فیزیک - اتمی و مولکولی - لیزر

دکتر سیّد محمد باقر قریشی

55

فرزانه حاذقی

فیزیک - اتمی و مولکولی - لیزر

دکتر سیّد محمد باقر قریشی

56

آرزو محمدبیگی دهقی

فیزیک - اتمی و مولکولی - لیزر

دکتر سیّد محمد باقر قریشی

57

مریم هاشمی

فیزیک - اتمی مولکولی

دکتر سیّد محمد باقر قریشی

58

فاطمه عباسی

فیزیک - اتمی مولکولی

دکتر سیّد محمد باقر قریشی

59

محمدامین بانی

فیزیک - اتمی و مولکولی - لیزر

دکتر مجید ناظری نوش آبادی

60

امیر علیزاده باقری قریه

فیزیک - اتمی و مولکولی - لیزر

دکتر مجید ناظری نوش آبادی


لینک دانلود فایل